SAS och hybridkapital?

Diskussion i 'SAS Group & EuroBonus' startad av kerran1980, 11 Januari 2014.

 1. kerran1980

  kerran1980 Medlem

  Ort:
  Stockholm
  Land:
  Sverige Sverige
  Hej.

  Jag läste en dagsfärsk rapport(10 januari 2014) på den norska regeringens hemsida att SAS har frågat sina största ägare om man kan få nyttja något som kallas hybridkapital.
  Jag är ingen ekonom...är det någon här som kan förklara vad det innebär med hybridkapital?

  Norska regeringen behöver först godkännande från norska riksdagen(Stortinget) och det verkar som svenska och danska regeringen sagt ja redan till detta med hybridkapital till SAS.


  http://www.regjeringen.no/pages/38591867/PDFS/PRP201320140034000DDDPDFS.pdf
   
 2. ucce

  ucce Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Nu är det här kanske inte platsen för att diskutera kapitalstrukturer, men med hybridkapital avses normalt finansiering som ligger någonstans emellan eget kapital och lån. I händelse av konkurs är detta kapitalslag alltså prioriterat före aktieägarna (eget kapital), men efter obligationsinnehavare. Finansieringskostnaden blir således någonstans mitt emellan, och man undviker nyemission. Det finns olika typer, av hybridkapital där vissa ger bara en form av utdelning, andra bara ränta och vissa både och.

  Vanligast används mig veterligen hybridkapital i banker, eftersom det till viss del får räknas med i kärnkapitalet, som i sin tur avgör bankernas utlåningskapacitet.
   
  1 person likes this.
 3. JonW

  JonW Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Hybridkapital är vad vi i Sverige vanligen benämner preferensaktier, förlagslån, efterställda lån och konvertibla skuldebrev.
  Dessa är idag mycket vanliga bland långt fler företag än banker, mycket beroende på bankernas högre kapitaltäckningskrav och allmänt kärv kreditmarknad.

  Oavsett så vittnat ju norska bilagan om nya behov av kapitaltillskott för SAS.
  So here we go again....:eek:
   
  2 personer gillar detta.
 4. Storsteffe

  Storsteffe Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  SAS behöver mer kapital då mao?
   
 5. NotRyan

  NotRyan Medlem

  Kan ju vara ett fördelaktigare sätt att finansiera nya plan???
   
 6. JonW

  JonW Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Politikerna svamlar (som vanligt) en massa runt motiveringarna, men följande talar ju för att det är allvarligare än så:

  Til tross for de positive virkningene av 4XNGplanen
  er SAS fremdeles i en krevende situasjon.
  Overkapasiteten i flymarkedet i Skandinavia og
  Nord-Europa forverret seg gjennom 2013, noe
  som resulterte i fallende billettpriser og lavere
  inntekter enn ventet. Selskapet forventer press på
  inntektene også fremover. Låneforfall på over 2
  mrd. svenske kroner i 2014 utfordrer også likviditeten.
  I tillegg har SAS per 1. november 2013 foretatt
  regnskapsmessige nedskrivninger på 6,8 mrd.
  svenske kroner som følge av nye regler for regnskapsføring
  av pensjonsforpliktelser, noe som
  svekker selskapets soliditet.

  Flygplansinvesteringarna var finansierade när man tillkännagav dom har jag en minnesbild av (kan förstås ha fel).

  Notabelt är också att propositionen bara ger SAS klartecken till att använda instrumenten. Men man anger tydligt att man inte kommer att kasta in mer pengar, det får andra göra.
  Man anger att man accepterar att ägar/kapitalandelen därför krymper ihop ytterligare framöver.
   
 7. varva77

  varva77 Medlem

  Känns lite tidigt att det skulle dra ihop sig till en kris igen redan nu, visar det sig att så är fallet är det inget annat än en skandal. Dock är det uppenbart att problemen är långt ifrån över (lär den iof aldrig vara i dagens flygbransch). Tror själv som många (alla??) andra att det enda hoppet på sikt är ett uppköp, får hoppas att de hinner sminka sig tillräckligt för att någon ska bli intresserad innan det oundvikliga är ett faktum...
   
 8. JonW

  JonW Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Tidigt eller inte, att över 2 mdr i långa skulder måste betalas/sökas omfinansiering för i år är ett rent faktum.
  Likaså att man i kommande bokslut tvingas ta en smäll på nästan 7 miljarder för pensionsutfästelser utan täckning.

  Och som grädde på moset verkar man nu flagga för att även rörelseresultat/cashflow från rörelsen blir negativt i år.
   
 9. Tommy Palomäki

  Tommy Palomäki Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Styrelsen för SAS föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissio

  Aktieägare meddelandet:

  SAS AB ("SAS") offentliggjorde i samband med bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012/2013 att bolaget utreder förutsättningarna för att stärka kapitalbasen exempelvis genom utgivande av preferensaktier och/eller konvertibla skuldebrev. För att möjliggöra utgivande av sådana finansiella instrument föreslår styrelsen, enligt kallelsen till årsstämman den 18 februari 2014, att årsstämman lämnar bemyndiganden för styrelsen att dels besluta om emission av preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, dels besluta om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, samt besluta om erforderliga ändringar av bolagsordningen.

  Bakgrund och motiv till styrelsens förslag

  Bolagets omställningsplan, 4Excellence Next Generation (4XNG), fokuserar på tre delområden - kostnader, flexibilitet och likviditet/eget kapital - där bland annat några av målen är att, genom såväl beprövade som nya finansieringslösningar såsom konvertibler och preferensaktier, erhålla kapital för att modernisera flygplansflottan, adressera framtida kreditförfall samt minska den negativa effekten på koncernens egna kapital från förändrade redovisningsregler avseende pensioner enligt den reviderade IAS 19.

  I syfte att adressera investeringsbehov samt kreditförfall önskar styrelsen erhålla bemyndigande att besluta om emission av konvertibler och/eller besluta om emission av preferensaktier. Genom att ge ut preferensaktier skulle kapitalbasen stärkas, vilket skulle leda till minskad nettoskuldsättning samt ökad soliditet såväl som finansiell beredskap. En emission av konvertibler skulle vara avsedd att ersätta bolagets existerande konvertibla obligationslån som förfaller 2015.

  Preferensaktierna och de huvudsakliga delarna i förslaget till ändring av bolagsordningen

  Enligt det förslag till ändring av SAS bolagsordning som årsstämman har att ta ställning till kommer preferensaktierna att ha företrädesrätt framför stamaktier och förlagsaktier till en årlig utdelning om 50 SEK per preferensaktie från och med emissionstidpunkten. Efter fem år ökar den årliga utdelningen med motsvarande en (1) procent av den initiala teckningskursen per preferensaktie och år fram till dess att utdelningen uppgår till ett belopp motsvarande 50 SEK plus fem (5) procent av initial teckningskurs. Utdelning förutsätter att bolagsstämman beslutar därom, samt att moderbolaget har utdelningsbara medel.
  Den årliga utdelningen utbetalas kvartalsvis. Utdelningen är ackumulerande med viss ränteuppräkning för det fall att utdelningen skulle komma att understiga den företrädesrätt till utdelning som preferensaktierna medför.
  Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Varje preferensaktie berättigar till 1/10 röst jämfört med stamaktien i SAS.

  Efter beslut av styrelsen kan preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett belopp per preferensaktie motsvarande 120 procent av initial teckningskurs fram till och med utbetalningstillfället som infaller närmast efter avstämningsdagen den 5 februari 2018 och 105 procent av initial teckningskurs härefter, i varje fall med tillägg för eventuellt innestående belopp per preferensaktie samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

  Konvertibler

  Förslaget till bemyndigande avseende konvertibler avser emission av obligationslån med åtföljande rätt till konvertering till nya stamaktier i bolaget. SAS har idag ett konvertibelt obligationslån utestående om 1,60 miljarder SEK som förfaller 2015.

  Styrelsens förslag till bemyndiganden

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av högst 7 000 000 preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget, i syfte att stärka kapitalbasen och den finansiella beredskapen, ska kunna anskaffa preferensaktiekapital till konkurrenskraftiga villkor och för ändamålet attrahera institutionella investerare för vilka preferensaktierna särskilt bör lämpa sig.

  Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styreslen att besluta om emission av konvertibler, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, för ett belopp om högst 2 000 miljoner SEK som efter konvertering ej får överstiga 130 miljoner stamaktier. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att skapa flexibilitet vad gäller möjligheterna att stärka kapitalbasen och den finansiella beredskapen när marknadsförhållanden på den internationella konvertibelmarknaden är gynnsamma.

  Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Styrelsens förslag till bemyndiganden och ändring av bolagsordningen kommer att finnas i sin helhet på bolagets hemsida inte senare än tre veckor före årsstämman. Besluten fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Rådgivare

  Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Markets - Investment Banking och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB har utsetts till finansiella rådgivare för att utreda förutsättningarna för en preferensaktieemission.

  JP Morgan har utsetts till finansiella rådgivare för att utreda förutsättningarna för ett konvertibelt obligationslån.

  Mannheimer Swartling har utsetts till legal rådgivare.

  För ytterligare information:
  Press Office telefon: +46 8 797 2944
  SAS Investor Relations

  Denna information skickades av Cision news.cision.com Följande filer finns att ladda ned:
  http://mb.cision.com/Main/290/9521229/200365.pdf
   
 10. NotRyan

  NotRyan Medlem

  Last edited: 16 Januari 2014

Dela sidan

BusinessClass Logo

Hej och välkommen till BusinessClass!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev för att få uppdateringar och nyheter om vad som händer runtom i världen och på BusinessClass.

I'm already subscribed
×
BusinessClass Logo

Välkommen till utskickslistan!

Glöm inte att kontrollera din epost och bekräfta din prenumeration.

BusinessClass Logo

Gå med i BusinessClass-gemenskapen!

Gilla oss på Facebook för att få de senaste nyheterna från BusinessClass direkt i ditt flöde.

Bli medlem och delta i våra diskussioner, ställ frågor och dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.

Bli medlem nu!
×