SAS koncernen Helårsrapport Januari - Oktober 2012

Diskussion i 'SAS Group & EuroBonus' startad av Tommy Palomäki, 12 December 2012.

 1. Tommy Palomäki

  Tommy Palomäki Medlem

  Land:
  Sverige Sverige
  Positivt resultat före skatt och engångsposter - Ny offensiv plan lanserad - Ett
  första avgörande steg genomfört


  ·
  Åtgärder lanserade i början av året ger nu effekt
  - 23 MSEK i resultat före skatt och engångsposter januari-oktober 2012
  - Passagerarintäkterna ökade med 5,6% (valutajusterat januari-oktober 2012)
  - Enhetskostnaden sjönk med 4% (exklusive flygbränsle och valutajusterat
  januari-oktober 2012)

  ·
  Ny offensiv plan lanserad - 4Excellence Next Generation (4XNG) - som gör upp med
  SAS strukturella och finansiella utmaningar
  - Åtgärder med årlig positiv resultateffekt om cirka 3 miljarder SEK; nya
  kollektivavtal för flygande personal med bland annat förändrade pensionsvillkor
  på plats
  - De nya pensionsordningarna reducerar den negativa effekten på eget kapital
  på grund av förändrade redovisningsregler för pensioner med cirka 2,8 miljarder
  SEK
  - Avyttring av tillgångar med likviditeteffekt om cirka 3 miljarder SEK

  ·
  Resultat före skatt under perioden januari-oktober 2012, uppgick till -1 245
  MSEK
  - Tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader och andra engångsposter
  belastar resultatet med 1 421 MSEK varav cirka 1 miljard SEK avser 4XNG

  ·
  Huvudaktieägare och banker ställer kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK till
  förfogande fram till mars 2015


  Oktober 2012
  · Intäkter: 3 907 (3 731) MSEK
  · Antal passagerare: ökade med 118 000 (4,6%)
  · Passagerarintäkter justerat för valuta: ökade med 9,2%
  · Resultat före skatt och engångsposter: 328 (-59) MSEK
  · EBT-marginal före engångsposter: 8,4% (-1,6%)
  · Resultat före skatt: -1 052 (-67) MSEK
  · Periodens resultat: -1 010 (-54) MSEK
  · Resultat per aktie: -3,07 (-0,16) SEK
  · Kassaflöde från den löpande verksamheten 794 (-33) MSEK

  Januari-Oktober 2012
  · Intäkter: 35 986 (34 979) MSEK
  · Antal passagerare: ökade med 983 000 (4,3%)
  · Passagerarintäkter justerat för valuta och engångsposter: ökade med 5,6%
  · Resultat före skatt och engångsposter: 23 (96) MSEK
  · EBT-marginal före engångsposter: 0,1% (0,3%)
  · Resultat före skatt: -1 245 (381) MSEK
  · Periodens resultat: -985 (338) MSEK
  · Resultat per aktie: -2,99 (1,03) SEK
  · Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 562 (363) MSEK

  Framtidsutsikter 2012/2013
  4XNG kommer att ge en markant förbättrad kostnadsbas framöver. Nya
  kollektivavtal för flygande personal implementeras omedelbart samtidigt som SAS
  har fullt fokus på genomförande av resterande aktiviteter. Under 2012/2013
  förväntas en positiv resultatpåverkan på 1,5 miljarder SEK från 4XNG planen.

  Vi förväntar fortfarande en negativ RASK- och yieldutveckling men under
  förutsättning att inget negativt oförutsett inträffar i omvärlden och att
  flygbränslepriserna är stabila kring dagens nivåer bedömer SAS koncernen att det
  finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal på överstigande 3% och
  ett positivt EBT för helåret 2012/2013. Första kvartalet 2013 (november-januari)
  kommer dock vara säsongsmässigt mycket svagt.


  Koncernchefens kommentarer
  Positivt resultat före engångsposter. Nya kollektivavtal och full implementering
  av 4Excellence Next Generation skapar förutsättningar för tillväxt och
  lönsamhet. Implementering av planen ger omfattande omstruktureringskostnader som
  belastar helårsresultatet 2012.

  Det underliggande resultatet är positivt på 23 MSEK före engångsposter. Det är
  något bättre än förväntat men nivån är inte på något sätt tillfredställande. Vi
  gör dock framsteg på både intäkts- och kostnadssidan, vilket kan ses genom ökad
  effektivitet, fortsatt enhetskostnadssänk*ning samt en positiv utveckling på
  yield och RASK. Året som helhet (januari-oktober 2012) ger en miljardförlust,
  främst som ett resultat av de kommunicerande omstrukturerings*kostnaderna för
  att implementera 4Excellence Next Generation (4XNG) planen.

  Vi har också i och med genomförandet av 4XNG planen säkerställt vår finansiella
  beredskap genom en ny utökad kreditfacilitet och minskat vår utmaning avseende
  den negativa effekten på eget kapital i anslutning till nya redovisnings*regler
  för pensioner under 2013.

  Framtidens SAS
  I samband med rapporten för tredje kvartalet presenterade vi vår 4XNG plan.
  Planen är en offensiv plan som bygger vidare på den positiva utveckling vi har
  sett hittills i 2012 och som adresserar de fundamentala utmaningarna i SAS.

  Den 19 november tog vi det första viktiga steget i 4XNG planen genom tecknandet
  av nya kollektivavtal med våra flygandes fackföreningar. Veckan före var en
  mycket dramatisk och utmanande vecka för SAS medarbetare, kunder, leverantörer
  samt våra fackliga företrädare. Det är dock med stor tillfredsställelse som jag
  nu kan konstatera att vi lyckades. Våra fackföreningar har tagit ansvar och
  levererat under extraordinära omständigheter. De nya avtalen skapar
  förutsättningar för ökad flexibilitet, minskad komplexitet och sänkta kostnader.
  Tillsammans med övriga delar av 4XNG planen gör detta att vi effektivt kan
  konkurrera på den växande privatrese*marknaden och samtidigt bibehålla
  konkurrens*kraften på den för oss viktiga affärsrese*marknaden. Som en direkt
  konsekvens har vi nu lanserar 45 nya destinationer under 2013.

  Överföringen av våra förmånsbaserade pensionsordningar till premiebaserade
  ordningar kommer att minska volatiliteten i resultatet samt kraftigt minska
  nedskrivningsbehovet av eget kapital med uppskattningsvis 2,8 miljarder SEK.

  Överenskommelsen med våra banker och huvudägare om en utökad kreditfacilitet
  från 3,2 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och förlängning av löptiden till
  31 mars 2015, är en förutsättning för att fortsätta vår verksamhet. Den nya
  faciliteten ger oss den finansiella beredskap som krävs under tiden som vi
  genomför våra avyttringar och får resultateffekt av kostnadsreduktionerna i
  4XNG.

  Vi fortsätter nu arbetet med att genomföra resterade åtgärder inom 4XNG planen,
  vilket innebär omfattande förändringar. Bland annat kommer administrationen att
  reduceras och centraliseras till Stockholm, vilket medför en besparing och
  reduktion av antalet anställda med cirka 800 heltidstjänster. Utöver detta
  planeras outsourcing av Ground Handling och stora delar av vår kundservice. Vi
  kommer även genomföra omfattande besparingar och effektiviseringar inom IT.

  Processen för utförsäljningen av tillgångar utanför kärn*verksamheten är också
  igång och kommer tillsammans med effekterna från 4XNG planen att minska bolagets
  långsiktiga beroende av externa kreditgivare. Dessa avyttringar förväntas
  påverka likviditeten positivt med cirka 3 miljarder SEK. Här ingår bland annat
  SAS Ground Handling, Widerøe samt fastigheter och andra tillgångar.

  Vi satsar offensivt och vårt primära mål med 4XNG planen är att skapa lönsamhet
  och växa genom att bygga vidare på vårt solida fundament. Vi har en stark
  kundbas som är i tillväxt och med en fortsatt hög kundnöjdhet. Vår produkt
  uppskattas på grund av dess kvalitet samtidig som vi erbjuder ett
  världsomspännande nätverk genom våra Star Alliance partners. Det är det som
  skiljer oss från de traditionella lågservicebolagen.

  När vi har genomfört 4XNG kommer vi se markant sänkta enhetskostnader och en
  konkurranskraftig och marknads*anpassad kostnadstruktur. Vår produktivitet och
  utnyttjandet av våra flygplan kommer att förbättras samtidigt som vi skapar en
  ökad flexibilitet i vår kostnadsmassa, vilket gör oss mycket mer anpassningsbara
  till förändringar i omvärlden.

  Framtidsutsikter 2012/2013
  4XNG kommer att ge en markant förbättrad kostnadsbas framöver. Nya
  kollektivavtal för flygande personal implementeras omedelbart samtidigt som SAS
  har fullt fokus på genomförande av resterande aktiviteter. Under 2012/2013
  förväntas en positiv resultatpåverkan på 1,5 miljarder SEK från 4XNG planen.

  Vi förväntar fortfarande en negativ RASK- och yieldutveckling men under
  förutsättning att inget väsentligt oförutsett inträffar i omvärlden och att
  flygbränslepriserna är stabila kring dagens nivåer bedömer SAS koncernen att det
  finns förutsättning att uppnå en positiv EBIT-marginal på överstigande 3% och
  ett positivt EBT för helåret 2012/2013. Första kvartalet 2013 (november-januari)
  kommer dock vara säsongsmässigt mycket svagt.

  Stockholm 11 december 2012

  Rickard Gustafson
  Verkställande direktör och koncernchef  För frågor kontakta Investor Relations SAS-koncernen:
  Vice President Sture Stølen, e-post: investor.relations@sas.se

  SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
  och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
  lämnades för offentliggörande den 12 december 2012, kl 08.00.

  Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
  Följande filer finns att ladda ned: http://mb.cision.com/Main/290/9348307/76336.pdf Hela rapporten
   
  Last edited: 12 December 2012

Dela sidan

BusinessClass Logo

Hej och välkommen till BusinessClass!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev för att få uppdateringar och nyheter om vad som händer runtom i världen och på BusinessClass.

I'm already subscribed
×
BusinessClass Logo

Välkommen till utskickslistan!

Glöm inte att kontrollera din epost och bekräfta din prenumeration.

BusinessClass Logo

Gå med i BusinessClass-gemenskapen!

Gilla oss på Facebook för att få de senaste nyheterna från BusinessClass direkt i ditt flöde.

Bli medlem och delta i våra diskussioner, ställ frågor och dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.

Bli medlem nu!
×